Home

Samenwerken waar dat meerwaarde heeft, met behoud van ieders eigenheid

Dat is de missie van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken

De Raad van Kerken De Bilt en Omstreken is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in de zes dorpskernen van de gemeenten De Bilt en Den Dolder.
De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen willen elkaar versterken en gezamenlijk dienstbaar zijn aan de samenleving, met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

De citaten die u hiernaast ziet, zijn niet speciaal onze mening. Ze zijn bedoeld om over na te denken of om een glimlach op te roepen.

 


 

 

 

Convent van pastores
Wie: de pastores van de lid-kerken. Het convent is een adviesorgaan voor de RvK.
Verantwoordelijkheid: meedenken over en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Kerken. Aanjagers van de oecumene.

De Raad
Wie: vertegenwoordigers van de lid-kerken, de werkgroepen en het convent.
Verantwoordelijkheid: richting geven aan de Raad van Kerken De Bilt e.o. Opdracht verlenen aan het Dagelijks Bestuur om namens de lid-kerken werkzaamheden uit te voeren. Toezien op de uitvoering van deze werkzaamheden.

Dagelijks Bestuur
Wie: jaarlijks kiest de raad drie leden van het dagelijks bestuur uit haar midden. De secretaris en de penningmeester blijven 4 jaar lid.
Verantwoordelijkheid: zorgen voor de uitvoering van de door de Raad gedelegeerde taken, actualiteiten volgen en nieuwe ideeën voorleggen aan de Raad.

Werkgroepen
Wie: leden van de lid-kerken.

Werkgroep Communicatie
Verantwoordelijkheid: de website onderhouden, alert zijn op momenten waarover gecommuniceerd kan worden, informatie verspreiden naar en van de andere werkgroepen en de lidkerken. Tweemaal per jaar een Blauwe Folder samenstellen, daarin zijn de belangrijkste gezamenlijke en de oecumenische activiteiten van de lid-kerken opgenomen. Maandelijks verstuurt de werkgroep de digitale nieuwsbrief naar de abonnees.

Werkgroep Oecumenisch Diaconaat
Verantwoordelijkheid: coördineren van steun aan mensen die steun nodig hebben en niet aangesloten zijn bij een van de lidkerken. Mensen die wel aangesloten zijn bij een lidkerk krijgen, zonodig, steun van de eigen kerkgemeenschap.

Werkgroep Liturgie
Verantwoordelijkheid: voorbereiden oecumenische vieringen voor de regio Bilthoven/ Den Dolder.

Werkgroep Oecumene
Verantwoordelijkheid: voorbereiden van oecumenische vespers voor de advent- en de veertigdagentijd in De Bilt. Jaarlijks één of meer oecumenische diensten organiseren.

Werkgroep Kerk & Jeugd
Verantwoordelijkheid: ervaringen uitwisselen tussen jeugdwerkers van de lidkerken en ad hoc gezamenlijke activiteiten voorbereiden voor de kerkelijke jeugd in de regio.

Werkgroep Geestelijke Zorg bij Rampen
Verantwoordelijkheid: contact onderhouden met de ambtenaar crisisbeheersing van de gemeente De Bilt. Zorg verlenen bij een ramp. Trainingen en cursussen verzorgen voor geestelijk verzorgers, die bij de geestelijke zorg bij rampen betrokken zijn. Deelnemen aan rampenoefeningen die door de gemeente worden georganiseerd.

 

Leden van lidkerken vertegenwoordigen de Raad van Kerken in volgende gremia:
• Stichting Noodopvang uitgeprocedeerde vreemdelingen;
• Platform Respectvol Samenleven De Bilt;
• Palliatieve zorg (Hospice Demeter);
• Bestuur ouderenzorg Bilthuysen;
• Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
• Sectie Archief (ter completering van het archief van de gemeente De Bilt);
• Herdenkingen en vieringen vier en vijf mei;
• Programmaraad van de stichting locale omroep De Bilt.

 

Adressen locaties

in De Bilt:

in Bilthoven:

in Den Dolder:

in Maartensdijk-Hollandsche Rading:

Subcategorieën

  • 900 jaar De Bilt
    In 2013 bestaat het dorp De Bilt 900 jaar. Ook de Raad van kerken De Bilt en omstreken draagt bij aan dit feest. Hieronder kunt u lezen hoe.
Januari 2020
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Geen evenementen